วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด
590612_05_คุยก่อนกรรมฐานไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด.mp3