วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น
590626_06_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น.mp3