วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า
590612_04_ปกิณกะธรรมอกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า.mp3