วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๙ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590619_08_พระเมตตาพร.mp3