วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๒ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590612_08_พระเมตตาพร.mp3