วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล(เทศน์ ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-เทศน์จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล
590625_03_เทศน์จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล.mp3