วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก
590625_08_ปกิณกะธรรมการถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก.mp3