วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ
590618_08_ปกิณกะธรรมข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ.mp3