วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมรักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ
590625_13_ปกิณกะธรรมรักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ.mp3