วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
590625_10_ปกิณกะธรรมการถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน.mp3