วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
590626_05_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว.mp3