วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด
590612_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด.mp3