วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา(เทศน์ ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา
590612_03_เทศน์พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา.mp3