วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580404_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3