วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

การปฏิบัติต้องมีทานศีลภาวนาเป็นฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีทานศีลภาวนาเป็นฐาน
580425_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีทานศีลภาวนาเป็นฐาน.mp3