วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

การมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๖ เม.ย. ๕๘)

๒๖ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580426_06_คุยก่อนกรรมฐานการมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3