วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

วัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม
580405_03_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม.mp3