วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

การปฎิบัติเดินด้วยวิปัสสนาญาณและสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติเดินด้วยวิปัสสนาญาณและสมาธิ
580425_05_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติเดินด้วยวิปัสสนาญาณและสมาธิ.mp3