วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

การเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ
580404_08_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ.mp3