วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

ระงับนิวรณ์ด้วยทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมระงับนิวรณ์ด้วยทานศีลภาวนา
580412_07_ปกิณกะธรรมระงับนิวรณ์ด้วยทานศีลภาวนา.mp3