วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

การดูจิตด้วยฌานสมาบัติและด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการดูจิตด้วยฌานสมาบัติและด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย
580414_11_ปกิณกะธรรมการดูจิตด้วยฌานสมาบัติและด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย.mp3