วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การอธิษฐานผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน
590221_03_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน.mp3