วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนา(เทศน์ ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-เทศน์รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนา
590208_03_เทศน์รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนา.mp3