วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เอาผลที่ได้มาปฎิบัติต่อเพราะได้เห็นทุกข์แล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมเอาผลที่ได้มาปฎิบัติต่อเพราะได้เห็นทุกข์แล้ว
590222_06_ปกิณกะธรรมเอาผลที่ได้มาปฎิบัติต่อเพราะได้เห็นทุกข์แล้ว.mp3