วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ
590220_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ.mp3