วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590220_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3