วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590208_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3