วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น(เทศน์ ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-เทศน์วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น
590214_02_เทศน์วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น.mp3