วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590207_05_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3