วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า
590213_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า.mp3