วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การตั้งใจถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทาน
590222_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทาน.mp3