วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ละมานะที่มานะขาดเมตตา(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมละมานะที่มานะขาดเมตตา
590605_09_ปกิณกะธรรมละมานะที่มานะขาดเมตตา.mp3