วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590604_09_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3