วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้
590603_04_ปกิณกะธรรมผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้.mp3