วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕
590605_05_ปกิณกะธรรมทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕.mp3