วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590604_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3