วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้ (เทศน์ ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้
590604_03_เทศน์ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้.mp3