วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์
610630_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3