วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติมโนมยิทธิต้องอาศัยกำลังของพระและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องอาศัยกำลังของพระและครูบาอาจารย์
610617_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องอาศัยกำลังของพระและครูบาอาจารย์.mp3