วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ(เทศน์ ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ
610624_03_เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทานศีลภาวนาเพื่อละโลภโกรธหลงให้สิ้นจากใจ.mp3