วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม