วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แยกจิตจากกายได้ จิตจึงสงบ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายได้ จิตจึงสงบ
610617_04_ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายได้จิตจึงสงบ.mp3