วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล(นิทาน ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-นิทานหญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล
610624_05_นิทานหญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล.mp3