วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
610602_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล.mp3