วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์