วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มีจิตตั้งมั่นนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๒ มิ.ย. ๖๑)

๒๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีจิตตั้งมั่นนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์
610622_01_ปกิณกะธรรมมีจิตตั้งมั่นนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3