วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทำความดีด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดร่มหลวง(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๑)

๒๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดร่มหลวง
610629_01_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยณวัดร่มหลวง.mp3