วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๑)

๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
610603_05_ปกิณกะธรรมสมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง.mp3