วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๑)

๘ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย