วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610624_01_ปกิณกะธรรมการให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3